Länk till vår anslagstavla

Vi finns även på Facebook

KFSH på Facebook »

Vädret i Hälsingland

booked.net

booked.net

booked.net

Om KFSH

Kommunalförbundet södra Hälsingland

Kommunalförbundet södra Hälsingland (KFSH) bildades den 1 april 2009. Förbundet har fått ansvaret från medlemskommunerna Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker att ansvara för förebyggande och operativ räddningstjänst, kris- och säkerhet, informationssäkerhet samt serveringstillstånd för alkohol, tillsyn av tobak, folköl samt receptfria läkemedel. KFSH ansvarar dessutom för en förvaltarenhet som gode män och förvaltare.

 

Styrningen av förbundet sker via en direktion med sex ledamöter, två från vardera medlemskommuner, en antagen förbundsordning med ett tillhörande reglemente.

 

Torbjörn Wannqvist är förbundschef/räddningschef och högste ansvarige tjänsteman för kommunalförbundet.

Effektivare organisation

Syftet med att driva verksamheterna gemensamt i ett förbund är att hantera ett utökat kommunalt ansvar med en gemensam stab mer kostnadseffektivt för kommunerna. Dessutom finns andra fördelar att driva myndighetsfrågor i en egen juridisk person för att undvika s k jävsfrågor.

 

Medlemskommunerna har av förbundet köpt funktionen tjänsteman i beredskap (TiB). Det innebär att funktionen TiB har befogenheter att agera i kommunernas ställe vid akuta händelser till dess aktuell kommun hunnit organiserat sig.

Budget

Förbundet finansieras till huvuddelen av årliga medlemsbidrag från medlemskommunerna. Sedan 2014 fördelas kostnaderna enligt en bestämd procentsats. Söderhamn och Bollnäs kommuner bidrar med 41,5 % av totala medlemsbidraget och Ovanåker med 17 %.

Personal

Totalt i KFSH finns ca 160 personer anställda. Av dessa är ca 60 heltidsanställda. Majoriteten av anställda finns inom räddningstjänsten södra Hälsingland. I förbundet finns ständigt en beredskap med 34 man 7/24/365 samt ett övergripande befäl i beredskap.

 

Organisatoriskt finns under förbundschef fem avdelningar; en stabsavdelning, en avdelning förebyggande brand, en avdelning operativ räddning, en kris- och säkerhetsavdelning samt en tillstånds- och förvaltaravdelning.

 

Förbundet har en ledningsgrupp bestående av förbundschef och tre avdelningschefer.